Základní informace Historie Doprava Zajímavosti Ubytování
Příprava na cestu Počasí Stravování Nákupy KoupáníZákladní informace.

Ostrov Kypr, nazývaný také Afroditin ostrov (ostrov bohyně lásky), má rozlohu 9 251 km2 a je v pořadí třetím největším středomořským ostrovem, pokud ovšem nepočítáme za ostrov Peloponés.
Pro srovnání:
Sicilie má rozlohu 25 462 km2
Sardinie má rozlohu 23 810 km2
Peloponés má rozlohu 21 500 km2
Kypr má rozlohu 9 251 km2
Korsika má rozlohu 8 720 km2
Kréta má rozlohu 8 370 km2
Mallorca má rozlohu 3 640 km2
Rhodos má rozlohu 1 400 km2
Ostrov Kypr leží ve východním Středomoří ve vzdálenosti 65 km od Turecka, 380 km od Egypta a 386 km od Rhodosu. Středem ostrova prochází 35 rovnoběžka, obdobně jako Krétou, ale jižní pobřeží ostrova Kypr je položeno o 40 km jižněji nežli jižní pobřeží Kréty.
Ostrov měří na déku 220 km a na šířku 85 km. Nejvyšší horou je Chionistra (Mount Olympos), která dosahuje výšky 1951 m. Na Kypru jsou dvě horská pásma, Kyrenia (Pentadaktylos Range) na severu ostrova a Troodos na jihu.
Na celém ostrově žije 669 500 obyvatel. Z nich je 77,1 % řecké národnosti; 18,1 % turecké a zbylých 4,8 % tvoří maronité, Arméni a další.
V roce 1974 Turecko obsadilo 36 % území Kypru (sever ostrova), do dnešních dnů je ostrov stále rozdělen. Hlavním městem je Nicosia (Lefkosia), která je posledním rozděleným městem v Evropě, ve městě hlídkují vojáci, jsou zde zátarasy. Není pravdou, jak se leckde píše a říká, že do severní části Kypru se lze dostat pouze v Nicosii, a že je nutné se do večera vrátit a nenechat si od Turků do pasu dát razítko nebo dokonce, že je nutné podepisovat nějaká prohlášení o uznání severní turecké části Kypru. Cestu na sever Kypru (do turecké části) jsme absolvovali bez jakýchkoliv problémů a bez výše uvedených podmínek. Papír, který jsme na přechodu obdrželi, nás opravňoval k pobytu v turecké části ostrova na dobu tří dnů, žádné razítko do pasu jsme nedostali a nic jsme podepisovat nemuseli. Jenom v Nikósii jsou dva přechody (jeden v centru pro pěší a druhý u paláce Ledra pro auta), kromě těchto dvou jsou další přechody mimo Nikósii.
Dnešní Kyperská republika (Republic of Cyprus, Kipriakí Demokratía, Kibris Cumhuriyeti) byla založena 16.08.1960.

Zpět na začátek

 Kypr má velmi bohatou a velmi rušnou historii.

Ostrov Kypr byl od starověku pro svoji strategicky významnou polohu předmětem zájmu okolních říší a později i novodobých světových velmocí. Odpor původních řeckých obyvatel Kypru proti staletí trvající turecké nadvládě vyvrcholil v l9.st. v hnutí enosis, žádajícím připojeni ostrova k Řecku. Nacionální antagonismus mezi kyperskými Řeky a Turky se vystupňoval po vyhlášení samostatné Kyperské republiky (1960) a několikrát přerostl v ozbrojený konflikt, provázený napětím mezi Řeckem a Tureckem. V roce 1964 zahájili kyperští Turci bojkot ústředních státních orgánů. V červenci 1974 využila turecká vláda neúspěšného puče reakčních řeckých důstojníků proti prezidentovi Makariovi jako záminky k invazi turecké armády na Kypr a okupaci severní části (asi 36 % území) ostrova.
Kypr byl tak rozdělen na dvě uzavřené oblasti (řeckou a tureckou), odělené tzv. Attilovou linií (či více používanou Green line). Opakované pokusy o politické řešení kyperské otázky ztroskotávají na neústupném postoji turecké reprezentace, požadující federativní stát se slabou ústřední mocí a silnými národními vládami (v hranicích vytvořených tureckou okupací 1974), zatímco kyperští Řekové jsou pro federativní uspořádání se silnou ústřední vládou.

Stručný historický přehled:

- DOBA NEOLITU (8200-3900 PŘ.N.L.) - První známky přítomnosti obyvatel na Kypru (nástroje a zvířecí kosti nalezené v jeskyni na jižním pobřeží) se datují přibližně do roku 8500 př.n.l. Nejstarší stopy trvalého osídlení představují masivní kamenné včelíny na severním výběžku poloostrova Karpas a na jihu, ve vnitrozemí, v oblasti Khirokitia, které se datují minimálně do roku 7000 př.n.l.
- DOBA MĚDĚNÁ (3900-2500 PŘ.N.L.) - Tradiční období mezi dobou kamennou a dobou bronzovou. Přibližně od roku 3500 př.n.l. se na úpatích pohoří Troodos začala těžit měď. Kypr začal prosperovat jako středisko obchodu, v němž se setkávalo zboží z Asie, Egypta, Kréty, poloostrova Peloponés a z Egejských ostrovů, které se směňovalo za kyperskou keramiku, měděné nádoby a vysoce ceněnou úrodu opia.
- DOBA BRONZOVÁ (2500-1050 PŘ.N.L.) - Po roce 1600 př.n.l. byla na celém ostrově postavena řada pevností, což svědčí o tom, že se jednalo o období konfliktů. Zvraty na Peloponésu, způsobované přírodními katastrofami i nájezdy ze severu, hnaly mykénské Řeky na východ, přes Středozemní moře. Někteří se usadili na Kypru. Od roku 1200 př.n.l. zakládali Řekové městské královské státy v Enkomi (později nahrazeno Salamis - v blízkosti Famagusty), Kition (nyní Larnaca), Kourion a Paphos na jihu a Soloi a Lapithos na severu. Ostrov získal převážně řeckou identitu, které se již nikdy nezbavil.
- Kypersko-geometrické období (1050-750 PŘ.N.L.) - Kypr byl v té době řeckým ostrovem s deseti městskými královstvími. V 9. století př.n.l. byl Kition, zničený zemětřesením, znovu osídlen Féničany z Tyre v Sýrii. Dynamické soužití řeckých a orientálních komunit na Kypru se odrazilo i na hrobkách ve městě Salamis. Poté co byli mrtví pohřbeni jako řečtí hrdinové z trojských válek, s potahy, obětními koni a dobytkem, byli ověnčeni i bohatými orientálními poklady.
V 8. století př.n.l. bylo obdobím velké prosperity.
- STAROVĚK A ANTIKA (750-325 PŘ.N.L.) - Éra prosperity pokračovala, ale ostrov se stával kořistí několika vládců. Kyperští králové postupně byli přinuceni platit tribut (poplatek) Sýrii, Egyptu a Persii. Král Evagoras ze Salaminy sjednotil Kypr pod svou nadvládou a z ostrova  vytvořil jedno z hlavních politických a kulturních center Řeckého světa.
- OBDOBÍ VLÁDY ALEXANDRA VELIKÉHO (333-325 BC) - "městská" království Kypru přivítala Alexandra Velikého, krále Makedonie a Kypr se stal součástí jeho říše.
- HELÉNSKÉ OBDOBÍ (325-58 PŘ.N.L.) - Po skončení rivality mezi Alexandrovými generály ohledně nástupnictví se Kypr dostal pod nadvládu Ptolemajovského Egypta, a náležel od nynějška do Řeckého Alexandrijského světa. Ptolemajovci zrušili všechna "městská" království a sjednotila Kypr. Paphos je stal hlavním městem ostrova.
- ŘÍMSKÉ OBDOBÍ (58 PŘ.N.L.-330 N.L.) - Kypr se stal součástí Římské říše. Během misionářské cesty sv. Pavla a Barnabáše prokonzul Sergius Paulus konvertoval ke křesťanské víře a Kypr se tak stal první zemí, která přešla ke křesťanství. Během 1. století př. n.l. a 1. století n.l. Kypr zasáhla destruktivní zemětřesení.
- BYZANTSKÉ OBDOBÍ (330-1191) - Po rozdělení Římské říše se Kypr stal součástí té východní - Byzance. Císařovna Helena navštívila Kypr a založila klášter Stavrovouni. Nové zemětřesení během 4. století n.l. kompletně zničilo hlavní města. Vznikala nová města, nyní je hlavním městem Constantia. V roce 647 vpadli na Kypr Arabové pod velením Muawiya. Po následující tři století Kypr neustále trpěl vpády Arabů a pirátů až do roku 965, kdy císař Nikeforos Fokas vyhnal Araby z Malé Asie a z Kypru.
- RICHARD LVÍ SRDCE A CHRÁMY (1191-1192) - Když se na konci 12. století již rýsoval zánik byzantské říše, padl Kypr do rukou křižáků. Po krátké epizodě politické nezávislosti (1184-91) za Izáka Komnéna dobyl ostrov v roce 1191 anglický král Richard Lví srdce. Jakmile si naloupil bohatství, aby pokryl své nemalé náklady, prodal Kypr templářům, z nichž se vyklubali tvrdí a krutí vládci. Kypřané se proti řádovým rytířům postavili. Templáři se stáhli a v roce 1192 daroval Richard Lví srdce Kypr jeruzalémskému králi Guidovi z Lusignanu.
- FRANCKÉ (LUSIGNANSKÉ) OBDOBÍ (1192-1489) - Panství francouzského rodu Lusignanů na Kypru se zakládalo na feudálním systému. Této dynastii se podařilo urovnat vnitřní napětí a zabránit občanským válkám. Za Amauryho z Lusignanu (1194-1205) se římsko-katolická víra stala státním náboženstvím. Domácí kyperské duchovenstvo bylo pronásledováno, a několik kněží bylo dokonce upáleno na hranici. K pozitivnějším svědectvím vlády Lusignanů patří krásné hrady St. Hilarion, Buffavento a Kantara, překrásné gotické katedrály v západoevropském stylu v Nikósii chrám Boží moudrosti (Aja Sofia), chrám svatého Mikuláše ve Famagustě a opatství Bellapais. Éra dynastie Lusignanů skončila, když poslední královna Kateřina Cornarová se vzdala vládnutí ve prospěch Benátčanů.
- BENÁTSKÉ OBDOBÍ (1489-1571) - Benátčané viděli Kypr jako svou poslední baštu proti Otomanské říši ve východním Středomoří a opevnili ostrov, bourali milované budovy v Nikósii, aby zmenšili hranice města uvnitř hradeb. Také postavili působivé hradby kolem Famagusty, které byly považovány v době vzniku za umění vojenské architektury.
- TURECKÉ OBDOBÍ (1571-1878) - V roce 1570 otomanské vojsko napadlo Kypr, kapitulovala Nikósie, bylo zmasakrováno 20 tisíc obyvatel a začalo rok trvající obléhání Famagusty. Po připojení Kypru k Otomanské říši byla latinská vrchnost vyhnána nebo konvertovala na islám a byla obnovena řecká ortodoxní církev. Muslimská menšina během tureckého období nakonec získala kyperskou identitu.
- BRITSKÉ OBDOBÍ (1878-1960) - V roce 1878 Británie převzala na Kypru administrativu. Formálně Kypr stále patřil Otomanské říši. Když se v roce 1914, během první světové války, Otomanská říše postavila na stranu Německa, Británie oficiálně anektovala Kypr. V roce 1925 se Kypr stal korunní kolonií. Kypr se stal nezávislým státem v roce 1960 za základě Curyšských jednáních Řecka a Turecka pod patronací Velké Británie.

Historicky rozdílná období v době před naším letopočtem.

6000 První doklady o osídlení ostrova.
2300-1050 Dobou bronzovou začíná vnější kulturní a politický vliv na život Kypřanů přicházející ze Sýrie a Anatolie.
1500-1100 Achajská kolonizace. Na sklonku doby bronzové již Kypr fungoval jako místo obchodní výměny mezi Západem a Východem. Převaha vlivu řecké kultury na ostrovní život se ukazovala už od bouřlivých dob Trojských válek. Kypr byl jedním ze středisek mykénské kultury.
800-700 Doba asyrské a egyptské nadvlády.
600-300 Doba perské nadvlády byla pro ostrovany velmi těžká, bylo několik pokusů Athén osvobodit Kypr, několik potlačených povstání na ostrově.
333-323 Součást říše Alexandra Velikého.
294-58 Součást říše Ptolemaiovců.
56 Ostrov byl dobyt Egypťany.

Historicky rozdílná období v době našeho letopočtu.

395 Územím římské říše.
395-648 Součást Byzance.
648-965 Ovládán Araby.
965-1161 Znovu byzantská država.
1191 Obsazen křižáky.
1192-1489 Kyperské království.
1489-1571 Kypr benátskou državou.
1571-1578 Turecká invaze, Kypr byl dobyt osmanskou říší stal se jedním z tureckých pašalíků.
1764, 1804, 1821 Protiturecká povstání.
19. stol. Hnutí řeckého obyvatelstva Kypru za sjednocení s Řeckem (enosis).
1878-1960 Britské panství. Po rusko-turecké válce byl ostrov okupován Velkou Británií, formálně však zůstal součástí osmanské říše.
1914 Připojení k britskému impériu.
1925 Statut britské korunní kolonie, stal se významnou britskou vojenskou základnou.
1936 Potlačeno protibritské povstání.
1940-1950 Zesílení protibritského odboje ze strany kyperských Řeků.
1959 Jednání zástupců Velké Británie, Řecka, Turecka, kyperských Řeků a Turků o samostatnosti Kypru - uzavření tzv. kyperských ("curyšsko-londýnských") dohod, jež se staly právním základem nezávislého kyperského státu, zakazovaly připojení ostrova k Řecku či Turecku a zajišťovaly všechna práva turecké menšině (výhodné zastoupení v parlamentu - na 18% obyvatel 30 % křesel; funkci viceprezidenta s právem veta ve všech podstatných otázkách).
1960 Vyhlášena nezávislost (ponechání Britských voj. základen). Kypr je přijat za člena OSN.
1961 Členem britského Společenství.
1960-1977 Prezidentem byl zvolen arcibiskup Makarios III.
1963-1964 Národnostní rozpory mezi kyperskými Řeky a Turky.
1964 Ozbrojený konflikt mezi oběma částmi obyvatel, k obnovení klidu byly na ostrov vyslány jednotky OSN (březen 1964).
1967 Nová vlna nepokojů po vojenském puči v Řecku (provokace řeckého nacionalistického generála G. Grivase).
1968 Byly zahájeny vnitrokyperské rozhovory mezi zástupci řeckého a tureckého obyvatelstva.
1973-1974 Činnost teroristických organizací pod heslem boje za sjednocení s Řeckem.
01.07.1974 Puč řeckých reakčních důstojníků na Kypru.
20.07.1974 Výsadek tureckých vojsk na podporu turecké menšiny.
22.07.1974 Zastaveny boje.
1975 Vznikl separatistický turecký stát na severu ostrova.
1977 Prezidentem Kyperské republiky se stává S. Kyprianu 15.11.1983 protiprávní vyhlášení Severokyperské turecké republiky, kterou dosud neuznal žádný stát kromě Turec-ka. Rada bezpečností OSN označila tento akt za nezákonný.
1984-1985 Neúspěšná jednání mezi představiteli kyperských Řeků a Turků pod patronací OSN.
09.06.1985 V tzv. Severokyperské turecké republice se konaly "prezidentské volby", zvítězil R. Denktaš. OSN je prohlásila za nelegální, uznalo je pouze Turecko.

Zpět na začátek

 Doprava.

Na Kypru je asi patnáct letišť, ale nejfrekventovanější je mezinárodní letiště v Larnace, létá se však od nás třeba i na letiště do Pafosu. Největšími přístavními městy na území Kyperské republiky jsou Larnaka, Limassol a Pafos. Obchodní loďstvo registruje cca 1470 lodí z toho pro stálou linkovou hromadnou osobní přepravu na ostrově (vnitřní Kyperská lodní doprava) funguje kolem 20 lodí. Několik turistických křižníků obstarává populární přepravu z Kypru do Egypta a Izraele. Kypr nemá železnici. Síť nových silnic a dálnic (10 415 km) křižuje řeckou část ostrova a spojuje všechna turisticky významná místa. Kypřané se hodně přepravují vlastními automobily, takže automobilový provoz na ostrově je silný. V mnoha rodinách mají víc než jedno auto, což je znát v ranních a odpoledních špičkách všedního dne. Návštěvníci ostrova si mohou auto bezproblémově pronajmout na mnoha místech. Po ostrově se autem jezdí dobře a bezpečně. V roce 2005 jsem najezdil po ostrově 1740 km s vypůjčeným autem Suzuki Maruti. V okolí větších měst je ve špičkách velmi silný provoz. Např. kruhové objezdy v Limassolu jsou doslova přecpané a vzhledem k tomu že jsou tříproudé (tři pruhy kolem dokola) a je na nich přitom stále velmi svižný a zároveň těsný provoz, vyžadující rychlé reakce v řazení vozidel, považoval jsem jízdu přes tyto "kruháče" spíš za velmi zajímavou atrakci, která mě bavila. Obzvláště potom při levostranném provozu (i na kruhový objezd se najíždí opačně nežli u nás, tedy doleva). Prostě proháněl jsem se tam opravdu docela s chutí (jako na Matějské)... Silnice jsou pěkné s živičným povrchem, ale pouze ty hlavní. Když zajedete do odlehlejších míst, za krásnou přírodou, počítejte nejenom s prašnými, ale doslova kamenitými cestami. Užili jsme si prašných a kamenitých cest celkem hodně, např. cestou k želví zátoce a potom v Trodosu, třeba v údolí cedrů.

Zpět na začátek

 Ubytování.

Bydleli jsme v Limassolu v hotelu Marathon Beach ****. Limassol jsme zvolili zcela záměrně, protože je to optimální východisko k cestování po ostrově. Leží totiž uprostřed těch nejvzdálenějších cílů, takže není problém pořádat jednodenní výpravy do Pafosu, Famagusty, Keryneii, Nikózie, Larnaky, ale je odtud velmi blízko také do pohoří Trodos a na poloostrov Akamas, které byly naším cílem. Z tohoto pohledu, cestování po ostrově, považuji za nevhodné ubytování na západě (Pafos) nebo na východě (Protaras), protože na druhou stranu ostrova je to potom vždy, při silném provozu, příliš daleko. Z východních míst (Protaras, Agia Napa, apod.) je to potom daleko do Trodosu a na Akamas, kde je potřeba hodně času na delší horské túry. Město Limassol není hezké a ani okolí hotelu nebylo příjemné. Žádné idylické prostředí (malebný přístav, poklidná pobřežní palmová promenáda, apod.) nás nečekalo, ale pouze prostě komerční "turistická" zóna, ulice hotely, obchody, dopravní ruch, prach a hluk. Takže okolí hotelu bylo velmi podstandardní. Samotné ubytování bylo také velmi podstandardní. Ubytování rozhodně neodpovídalo úrovni čtyřhvězdičkového hotelu, jak byl tento hotel Marathon Beach označen. Byly poddimenzované a tedy stále přeplněné výtahy, tlačenice a fronty u jídla, velmi málo místa v jídelně, špatné větrání, stále změny a chaos v místě stravování, apod. Prostě běžné neduhy asi všech velkých hotelů. S čistotou to také nebyla žádná velká sláva a stejně tak s úklidem, výměnou ručníků, apod. Nebudu to snad ani dále a podrobněji rozvádět, ale často byla situace na hranici lidské důstojnosti a mnozí lidé již ztráceli nervy. Zlaté bývalé ubytovny ROH. Jeden z našich sousedů, starší pán, jednou okomentoval velmi dlouhé čekání v nepříjemné tlačenici na jídlo slovy "naposledy jsem takto stál ve frontě na jídlo za války v koncentračním táboře". V jídelně potom byly řady stolů (ne samostatné stoly) s velmi úzkými uličkami a jednotlivá místa těsně vedle sebe (lokty na lokty), takže komu se podařilo se jednou zařadit na místo, tak už raději nevstával, protože nebylo kam. Místa na jídlo bylo asi jako v Boeingu. Navíc tam pořád při jídle křičeli nějací místní "umělci" nevalné úrovně, takže nebyl ani klid. S ubytováním jsme tedy spokojeni opravdu nebyli... Naštěstí jsme vždy hned po snídani z hotelu odjeli a vraceli jsme se až k večeři, takže jsme v hotelu pouze přespávali. Při cestách po ostrově jsme potom poznali, že jinde to vypadá velmi podobně, nebo bohužel ještě hůře. Dost šokující je např. hotelový komplex Protaras, kde jsou vystavěny v řadě podél pobřeží velké hotely a kolem nich je doslova přecpáno lidmi viz filmový záznam z Kypru v části Videoklipy.

Zpět na začátek

 Počasí.

V roce 2005 v září bylo na Kypru slunečno a denní teploty se pohybovaly od 28 do 32 stupňů Celsia. V horách byly teploty cca o 5 stupňů nižší. Noční teploty poklesly až na 23 stupňů. Nepršelo a bylo jasno. Teplota vody byla 24 stupňů. Počasí bylo velmi příjemné.

Zpět na začátek

 Stravování.

V hotelu Marathon Beach jsme měli snídaně a večeře (polopenzi) a v průběhu dne jsme se stravovali příležitostně vždy někde na cestě u občerstvovacího stánku nebo v restauraci. Jídlo na Kypru je prakticky stejné jako v Řecku a vzhledem k tomu, že nám řecká kuchyně velmi vyhovuje tak jsme si na Kypru rozhodně nemohli na jídlo stěžovat. Řecká kuchyně je výborná.

Zpět na začátek

 Nákupy.

Nakupovali jsme především ve velkých hypermarketech na okrajích měst. Kupovali jsme jídlo, ovoce a pití, nějaké drobnosti a dárky. Nejčastěji jsme nakupovali v hypermarketu v Limassolu, který je u druhého kruhového objezdu (ve směru příjezdu od Pafosu), vpravo při odbočce z kruháče do města. Ceny nápojů jsou zde velmi podstatně nižší než v malých supermarketech v turistických střediscích (někdy třetinové). Zboží v hypermarketu je sortimentem a kvalitou srovnatelné s nabídkou u nás, takže není vůbec žádný problém.
Doplatili jsme pouze na experimenty s místními specialitami. Zkoušeli jsme na různých trzích a v horských vesničkách kupovat nám neznámé místní speciality, ale nechutnalo nám to. Asi máme moc mlsný jazyk. Před odjezdem domů jsme naposledy zajeli do hypermarketu a vybírali jsme různé speciality jako dárky. Ani v tomto směru jsme nepochodili. Většinou šlo o různé přeslazené tuhé želé z místního kandovaného ovoce. Bylo to tak sladké a tuhé, že to nikdo nechtěl jíst a skončilo to všechno doma v odpadkovém koši. Takže před podobnými experimenty bych si dovolil varovat.

Zpět na začátek

 Příprava na cestu.

Před odjezdem na Kypr jsem několik měsíců shromažďoval a studoval podklady a plánoval pobyt tak, abychom čas na Kypru dokonale využili k poznání ostrova. Zdrojem informací byly především internetové stránky, ale nakoupil jsem i několik knižních průvodců a několik map. Nejkvalitnější informace a podklady jsem však získal při návštěvě a jednání s paní Marií Řezáčovou z Kyperské organizace cestovního ruchu (Cyprus Tourism Organisation). Kypr je opravdu vzácnou výjimkou z celé turistické oblasti Řecka a Turecka. Zatímco informací o Řecku a Turecku je žalostně málo a tyto země nejsou na turisty připravené tak Kypr je v tomto směru opravdu mnohem dále. Dostal jsem mnoho turistických map, mapiček a plánků s popisem turistických tras, plány měst, mapy ostrova, apod. (vše zdarma). Pomocí těchto podkladů jsem si mohl už doma před odjezdem naplánovat trasy a časové plány výprav Trodosem, apod. Podklady jsou opravdu bezvadné. Také na místě jsem byl potom velmi příjemně překvapen. V horách jsou značené turistické cesty, nechybí ani kilometrovníky na křižovatkách turistických cest. Turistické stezky jsou upravené a jsou na nich dokonce i popisy zajímavých míst, výhledů, rostlin, apod. Je to opravdu paráda. Řekové a Turci se zde mají opravdu co učit. Takže co se týká dostupnosti informací před odjezdem a možnosti přípravy této dovolené jsem byl naprosto spokojen. Delegátka cestovní kanceláře, která nám radila na místě (konzultoval jsem s ní ještě na poslední chvíli před odjezdem některé naše výpravy), sice Kypr a místní prostředí znala a byla velmi ochotná, ale poskytla nám bohužel nepřesné a nepravdivé informace o cestě do severní části ostrova.
Od této cesty na sever nás zrazovala např. tím, že na smlouvě s půjčovnou aut máme napsáno, že do severní Turecké části ostrova nesmíme s autem vjet, že tam nemáme pojištění auta, ale ani osob (nás), že nám tam nikdo nepomůže pokud se nám tam něco stane, a to ani naše úřady, protože severní Kypr není uznaným státem (uznalo ho pouze Turecko) a nemáme s ním navázané žádné diplomatické kontakty, že nás budou Turci na hranici nutit, abychom podepsali, že souhlasíme a podporujeme nezávislost severního Kypru spravovaného Tureckem, že nás Turci nepustí zpět když přesně nedodržíme hodinu návratu a vstup dostaneme pouze na několik hodin, že pobyt na Turecké straně je nebezpečný, apod. Nic z těchto strašáků se však neukázalo jako pravdivé. Přejeli jsme na sever zcela bezproblémově, nic jsme na hranici podepisovat nemuseli, pojištění jsme si doplatili přímo na přechodu, pobytové vízum jsme dostali na 3 dny, nebyl vůbec žádný problém a podobných aut z půjčoven jsme na severu potkávali velmi mnoho.

Zpět na začátek

 Zajímavosti.

Na ostrově Kypr je velmi mnoho zajímavých míst, ale i zde platí, že některá místa uvedená v průvodci jsou podprůměrná a málo zajímavá (např. Afroditiny lázně u Lachi) a naopak zcela náhodně lze najít zajímavá místa, o kterých se v žádném průvodci nedočtete. Cílem naší cesty byla následující zajímavá místa:
- pohoří Trodos (poznávací turistické stezky, nejvyšší hora Mount Olympos, gigantické pínie, údolí cedrů, civilizací nedotčená oblast severozápadního Trodosu, Kaledonské vodopády, Platres, Trodos, Omodos)
- civilizací nedotčený poloostrov Akamas a želví zátoka Lara Beach a Coral Bay.
- severní část ostrova ovládaná Tureckem, přístavní město Keryneia
- rozdělené hlavní město Nicosia - obě části města (jižní i severní)
- významná města Pafos, Limassol, Larnaka, Famagusta
- významná turistická střediska na pobřeží i ve vnitrozemí
- horské vesnice a městečka a život obyčejných obyvatel zabývajících se převážně zemědělstvím
- historicky významná místa v Kourionu, Episkopi, Pafosu, chrám Apollona Hylata, antické divadlo, pafoské mozaiky, apod.
- významné horské kláštery Kykos
- pobřeží - pláže (např. Nissi Beach, Lady Mile Beach, Coral Bay, Governors Beach, apod.) a zajímavá místa (např. Petra tou Romiou, Cape Greko, apod.)
Co se nám nejvíce líbilo ? Zcela jednoznačně pohoří Trodos !!! To je skutečně nádhera a nejenom na pohled, protože je zde nádherně čistý vlahý vzduch provoněný kvetoucími píniemi a cedry. Nechápali jsme jak je vůbec možné, že se dole na plážích tlačí tolik lidí a v krásných svěžích a doslova voňavých horách je zcela prázdno. Při naší výpravě na Tripylos (nejvyšší hora západního Trodosu 1362 m) jsme za celý den potkali v horách Trodosu pouze jeden turistický pár z Německa.
O naší cestě do severní Turecké části ostrova je psáno v části "Příprava na cestu".

Zpět na začátek

 Koupání.

S koupáním je na Kypru poněkud problém, protože pláže nejsou na ostrově příliš pěkné a není jich mnoho. Nejhezčí pláží na ostrově je rozhodně Nissi Beach, ale tato pláž je přelidněná. Na Nissi Beach je jemný bílý písek a velmi pozvolný vstup do vody (brouzdaliště). Kolem jsou však všude hotely a také okolní parkoviště jsou plná, protože jde o vyhlášenou pláž, kterou chce každý vidět. Pláže se žlutým pískem jsou v Agia Napa a v Protarasu, ale jde o dlouhé pláže u hotelů, které jsou opět velmi přeplněné hotelovými hosty. Podobná je také městská pláž v Larnace. V okolí Larnaky a dále směrem k Limassolu (včetně Limassolu) jsou většinou pouze úzké pláže z tmavšího písku, který je často udusaný (není kyprý) a dále kamenité. Na těchto plážích není moc příjemné koupání. V Limassolu je velká a dlouhá pláž Lady Mile Beach. Její výhodou je, že je celkem volná, protože u ní nejsou žádné hotely a je k ní dobrý příjezd autem. Od Limassolu směrem k Pafosu pláží ubývá, jednou z posledních je písečná pláž v Kourionu, pod vyhlídkou z návrší od antického divadla. V okolí Pafosu jsou pláže už pouze výjimkou. Nějaké krásné malé plážičky bez lidí, v romantickém prostředí mezi skalami, budete na Kypru hledat marně. Několik menších pláží ale na pobřeží přeci jenom najdete, např. když se vypravíte z Agia Napa směrem ke Cape Greko. Koupání je však možné i podél skalnatého pobřeží, kde je čistá voda. Pokud jste zvyklí na koupání na romantických plážích Menorky, Sardinie, Mallorky, apod. tak na Kypru budete po této stránce zklamáni. Koupání na většině výše uvedených pláží můžete vidět viz filmový záznam z Kypru v části Videoklipy.

Další fotografie najdete v části Fotogalerie.

Videozáznamy a filmy najdete v části videoklipy.


Na všech svých stránkách používám výhradně svoje vlastní fotografie a videozáznamy.

 

Na hlavní stránku Investing.

Na hlavní stránku Osobní.

Na začátek této stránky.

Služby znalce z oboru oceňování nemovitostí a stavebnictví najdete zde.

Znalec